Polityka prywatności dacavi.pl 

I. Informacje ogólne 

1. Właścicielem strony internetowej działającej pod adresem www.dacavi.pl oraz jednocześnie administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych, jest Dacavi Construction sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268), ul. Węglowa 12, NIP 651 171 85 00, REGON 362017885 , tel 883 302 423, e-mail [email protected].  

2. Przykładamy najwyższą staranność w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, poszanowania Państwa prywatności, poprzez zastosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Wszelkie przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, znajdują swoją podstawę prawną w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz w zakresie plików cookies, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

3. Połączenie z naszą stroną jest szyfrowane, przy użyciu certyfikatu SSL, co mogą Państwo zweryfikować każdorazowo podczas odwiedzin naszej strony, w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają. Przetwarzane przez nas dane są należycie zabezpieczone, m.in. poprzez szyfrowanie, a dostęp do nich mają jedynie osoby wyznaczone i przeszkolone w zakresie administrowania danymi. 

4. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

5. Nie dokonujemy profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

6. W niniejszym dokumencie znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące administrowania przez nas danymi osobowymi, które pozyskujemy od Państwa w związku z korzystaniem przez Państwa serwisu www.dacavi.pl. Dokument zawiera również informacje w zakresie korzystania z plików cookies, zgodnie z wymogami art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie objętym niniejszą polityką, jak również w celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować z nami osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość. Dane kontaktowe zamieszczone wyżej w punkcie I.1 oraz są na stronie internetowej, w zakładce kontakt. 

8. Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.dacavi.pl/regulamin_i_polityka_prywatnosci 

II. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych 

1. Korzystanie z naszego serwisu wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

2. W przypadku Klientów składających zapytanie o oferty za pośrednictwem usługi „Formularz” przetwarzamy następujące dane osobowe – imię i nazwisko; nazwa i adres firmy numer NIP, KRS (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej); adres poczty elektronicznej; numer telefonu; lokalizacja nieruchomości, na której planowana jest instalacja rozwiązań odnawialnych źródeł energii oraz innych rozwiązań objętych tematyką serwisu; dane techniczne nieruchomości/obiektu niezbędne do oceny i przestawienia oferty; poziom zużycia energii elektrycznej 

3. W przypadku firm współpracujących z serwisem, jako sprzedawcy rozwiązań/specjaliści – imię i nazwisko; nazwa i adres firmy (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej); numer NIP, KRS, adres poczty elektronicznej; numer telefonu; dane osoby kontaktowej 

III. Cele przetwarzania danych osobowych 

Wymienione wyżej dane osobowe są przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych wynikających z RODO: 

1. wykonania (realizacji) przez nas umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy; w celach komunikacji w toku postępowań reklamacyjnych; w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej w biurach informacji gospodarczej, prowadzenia windykacji własnej (przesyłania wezwań do zapłaty)   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO 

Przykładowo ta podstawa prawna ma zastosowanie w przypadku korzystania przez Klienta z usługi „Formularza”. Wówczas wykonujemy na rzecz Klienta umowę polegającą na przesyłaniu zapytania Klienta do współpracujących z nami sprzedawców/specjalistów (kojarzenie stron). Ta podstawa ma również zastosowanie do przetwarzania danych osobowych współpracujących z nami sprzedawców/specjalistów, w zakresie łączącej nas umowy. 

2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – obowiązek wystawienia i przechowywania faktur dokumentujących sprzedaż Pani/Panu towarów i/lub usług; obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej; w celu stosowania i przesyłania faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT)  – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO 

3. wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora – windykacja, dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym; zgłoszenie nieuregulowanych należności do ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia wierzytelności lub zbycie wierzytelności, w przypadku braku zapłaty za sprzedane towary i/lub świadczone usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO 

4. wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora – zawarcia umowy, gdy osoba której dane dotyczą, nie jest bezpośrednio stroną umowy lecz jest reprezentantem strony umowy (przykładowo pełnomocnik, wspólnik, zarząd, komplementariusz, partner) oraz w celu wykonania umowy (kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy); weryfikacja należytej reprezentacji kontrahenta – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO 

5. przekazywania Pani/Panu informacji o aktualnej ofercie handlowej, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i/lub usług (marketing bezpośredni), osobiście, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (telefon, tablet, komputer, faks) jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę – zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. w przypadku (dot. punktu „f”) możliwości przetwarzania danych osobowych w celu marketingu własnego bez zgody osoby, której dane dotyczą 

6. komunikacji z Państwem; udzielania odpowiedzi na złożone zapytania za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, komunikatorów w szczególności Whatsapp, 

Messenger, czater.pl, za pośrednictwem mediów społecznościowych (m.in. Facebook) – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, będą one przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody. 

2. W przypadku pozostałych celów, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i/lub usługi oraz innych roszczeń; przez okres do upływu terminów przedawnienia dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń. 

V. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być: 

1. w przypadku Klientów składających zapytanie o oferty – zapytanie złożone przez Klienta za pośrednictwem usługi „Formularz”, zostanie przez nas automatycznie przekazane do wybranych przez nas sprzedawców/specjalistów z danej dziedziny, objętej zapytaniem Klienta. 

2. w przypadku firm współpracujących z serwisem, jako sprzedawcy rozwiązań/specjaliści – podmiotom, które będą świadczyły na naszą rzecz usługi związane z realizacją zawartej z umowy; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wspomagające funkcjonowanie serwisu, przykładowo: księgowe, prawne, doradcze, podatkowe, windykacyjne, brokerskie i ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia należności płatniczych, biegli rewidenci, informatyczne, dostawcy oprogramowania IT, nabywcy nieuregulowanych wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności, pocztowe i kurierskie, bankowe w przypadku dokonywania przelewów bankowych. 

3. W każdym przypadku mogą to być organy kontroli państwowej i ochrony prawa np. Policja, prokuratura, sądy, organy skarbowe, organy kontroli skarbowej. 

VI. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

W zakresie dotyczącym Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania: 

1. dostępu do danych; uzyskania ich kopii; otrzymania potwierdzenia, że przetwarza te dane; a także prawo do uzyskania informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO 

2. sprostowania, w zakresie w jakim te dane są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, jeżeli wymagał będzie tego cel przetwarzania danych. 

3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), pod warunkiem wystąpienia jednego z następujących przypadków (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (b) udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych została przez Panią/Pana cofnięta, jeżeli przetwarzanie opierało się na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) (c) wniesiony został przez Panią/Pana sprzeciw, o którym mowa niżej, wobec przetwarzania danych osobowych, a nie ma nadrzędnie prawnych uzasadnionych podstaw przetwarzania; (d) Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; (e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z nałożonego obowiązku prawnego. Opisane wyżej prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: (a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych (b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i jednocześnie sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (c) gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (d) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa niżej, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Pani/Pana sprzeciwu. 

5. W szczególnej sytuacji przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Wówczas, w przypadku wniesienia sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać tych danych osobowych chyba, że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

6. W zakresie natomiast marketingu bezpośredniego, który również jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (w tym profilowania) – wówczas będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli natomiast zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu, została przez Panią/Pana udzielona, wówczas przysługuje Pani /Panu prawo do cofnięcia tej zgody. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych do innego administratora. 

8. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych obywa się na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Jeżeli Pani/Pan uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez podanych przez Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Opisane wyżej żądania i oświadczenia może Pani/Pan zgłosić w dogodny dla siebie sposób, kontaktując się z nami na wskazane wyżej dane kontaktowe administratora danych osobowych, osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość. 

VII. Dobrowolność zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, nie jest wymogiem ustawowym, niemniej jednak jest to obowiązek umowny wynikający z konieczności należytego wykonania przez nas umowy, należytego udokumentowania umowy i w tym zakresie jest to warunek zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych umożliwia również sprawną realizację umowy. 

2. W przypadku natomiast zgody w celach marketingowych, składania ofert handlowych, brak takiej zgody skutkuje tym, że nie będziemy się z Panią/Panem kontaktować w celach marketingowych. Taka zgoda nie jest obowiązkowa, nie wynika ani z ustawy ani z umowy, udzielenie tej zgody nie jest również warunkiem zawarcia umowy. 

3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym również poprzez zapisanie się na newsletter wyrażają Państwo również zgodę na: 

(a) używanie przez nas, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których są Państwo użytkownikiem (telefon, komputer, tablet, faks), dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) 

(b) przesyłanie przez nas informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany w formularzu adres, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. W przypadku niewyrażenia zgody na stosowanie faktur elektronicznych, faktury będą sporządzane w formie papierowej i wysyłane pocztą, na wskazany adres. 

VIII. Pliki Cookies 

1. Podczas Państwa połączenia z naszą stroną www.dacavi.pl, przesyłane są zapytania do serwera, na którym osadzona jest nasza strona. Takie zapytania zapisywane w tzw. logach serwera. W tym zakresie gromadzimy automatycznie następujące dane: (a) publiczny adres IP urządzenia końcowego (komputer, smartfon, tablet), z którego nawiązane zostało połączenie; (b) czas spędzony na stronie z oznaczeniem daty i godziny wejścia/wyjścia; (c) odwiedzone podstrony wraz z informacją odnośnie daty i godziny; (d) rodzaj przeglądarki internetowej użytej do połączenia ze stroną; (e) rodzaj urządzenia końcowego użytego do połączenia; (f) lokalizacja, z której nastąpiło połączenie ze stroną; (g) unikalny identyfikator reklamowy; (h) informacja o stronie, z której nastąpiło polecenie połączenia z naszą stroną tzw. referer link 

2. Dane o których mowa wyżej, w żaden sposób nie są łączone z konkretną osobą; wykorzystywane są przez nas w celu analizy ruchu na naszej stronie; w celu poprawy funkcjonalności strony; wykrycia i usunięcia potencjalnych błędów. 

3. Nasza strona www.dacavi.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet), z którego korzystają Państwo, łącząc się z naszą stroną. Są one odczytywane przez nas w wyniku wysłania ich z powrotem na nasz serwer. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach: (a) dostosowania zawartości strony do Państwa preferencji, optymalizacji strony pod Państwa potrzeby, (b) analitycznych – usprawnienia działania strony, analizy ruchu na stronie; (c) utrzymania sesji po zalogowaniu się; (d) dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych. 

5. Wykorzystujemy własne pliki cookies. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.  

6. Niezależnie, podczas połączenia się z naszą stroną na Państwa urządzeniu końcowym mogą być zamieszczane pliki cookies firm trzecich w celach analitycznych i oceny wydajności. Opis szczegółowej funkcjonalności tego typu plików cookies można znaleźć na stronach internetowych tych firm. Aktualnie używamy pliki cookies następujących podmiotów trzecich: Facebook (Pixel), Google (Ads, AdSense),  

7. Podczas pierwszego połączenia z naszą stroną, wyświetlony zostanie Państwu komunikat o stosowaniu przez nas plików cookies wraz z zapytaniem zgodę na ich osadzenie w Państwa urządzeniu końcowym.  

8. Mogą Państwo w każdym czasie uzyskać informację odnośnie aktywnych plików cookies dopuszczonych przez przeglądarkę, którą Państwo używają. Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczących tych plików, w tym wyłączyć je, w szczególności pliki cookies wskazanych wyżej firm trzecich. Szczegółowe informacje zawarte są w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Należy jednak mieć na uwadze, że wyłączenie plików cookies, w szczególności niezbędnych, może skutkować problemami w korzystaniu ze strony, utratą niektórych funkcjonalności. W celu uzyskania szczegółowych informacji, odnośnie administrowania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach zachęcamy do zapoznania się informacjami na stronach dostępnych w pod linkami: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer, Opera.